Dulce isis segarra lopez laserrifle 01
Dulce isis segarra lopez laserrifle 02
Dulce isis segarra lopez laserrifle 03
Dulce isis segarra lopez laserrifle 04

Rifle Weapon

Dulce isis segarra lopez laserrifle 05
Dulce isis segarra lopez laserrifle 06
Dulce isis segarra lopez laserrifle 07
Dulce isis segarra lopez laserrifle 08

Star Citizen - Laser Rifle - FANART

Star Citizen - Laser Rifle - FANART

Based on the concept of Kris Thaler:
https://www.artstation.com/artwork/star-citizen-laser-rifle